XCute DV1


XCute DV1


XCute DV1


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáÇæá ãä 2005

87 × 46.6 × 23.5 ãã
118 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 16 ãáíæä áæä
240 × 640 ÈßÓá
ÔÇÔÉ OLED ÎÇÑÌíå - 65 ÇáÝ áæä - 96 × 65 ÈßÓá

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ - ãÄáÝ äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 500 ÇÓã
ÇÎÑ 10 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 10 æÇÑÏÉ - 10 áã íÑÏ ÚáíåÇ
20 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
miniSD

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
USB íæÌÏ

3.15 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 2048 × 1536 ÈßÓá
LED flash
ÚÏÓå ãÊÍÑßÉ
480p@30fps
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
Cool Blue, Titanic Silver, Sunny Orange

< Li-Ion
ÍÊì 150 Ó
ÍÊì 4 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
ãÔÛá MP3
ãÔÛá ÝíÏíæ
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
Language learning
ãÎÑÌ TV out ( ÇãßÇäíÉ ÊæÕíáå Úáì ÇáÊáÝÇÒ )

 

100 %


XCute DV1


 

XCute DV2

 


RSS Feed: XCute DV1 (  )