Wind Van Gogh 2100


Wind Van Gogh 2100


Wind Van Gogh 2100


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇßÊæÈÑ 2007

98 × 47.5 × 16.3 ãã
75 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
176 × 220 ÈßÓá - 1.8 ÈæÕå

Polyphonic, MIDI, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 1000 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
ÇÎÑ 50 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 50 æÇÑÏÉ - 50 áã íÑÏ ÚáíåÇ
128 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
microSD

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 1.2 ãÚ A2DP
USB ÇÕÏÇÑ 1.1

2 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1600 × 1200 ÈßÓá
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS, Email
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
FM
íæÌÏ ãÚ ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÇáÚÇÈ
Silver-Gray, Silver-Fuchsia

< Li-Ion 820 mAh
ÍÊì 150 Ó
ÍÊì 3 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá MP4/3gp
ãÔÛá MP3/AAC
ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá screensavers
ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÎáÝíÇÊ ááÔÇÔÉ
ãÏãÌ Èå ÓãÇÚÉ ÈáæÊæË ÞÇÈáå ááÝÕá

 

100 %


Wind Van Gogh 2100


 

Wind Duo 2300

 


RSS Feed: Wind Van Gogh 2100 (  )