Wind Duo 2300


Wind Duo 2300


Wind Duo 2300

åÐÇ ÇáãæÏíá 2 ãæÈÇíá Ýì ÌåÇÒ æÇÍÏ Çì Çä ßá æÌå ÚÈÇÑå Úä ãæÈÇíá ãäÝÕá

(2G (GSM
Mini-SIM ÎØíä
ÇßÊæÈÑ 2007

99.5 × 47.5 × 18 ãã
120 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
240 × 320 ÈßÓá - 1.9 ÈæÕå

Polyphonic, MIDI, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 1000 ÇÓã áßá æÌå - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
ÇÎÑ 20 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 20 æÇÑÏÉ - 20 áã íÑÏ ÚáíåÇ
128 ãíÌÇ ááÊÎÒíä áßá æÌå
microSD áßá æÌå

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 1.2 ãÚ A2DP
USB ÇÕÏÇÑ 1.1

2 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1600 × 1200 ÈßÓá
íæÌÏ ßÇãíÑÇ Ýì ßá æÌå
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS, Email
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ ãÚ ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÇáÚÇÈ
White-gold, Yellow-gold

< Li-Ion 930 mAh
ÍÊì 180 Ó
ÍÊì 3 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá MP4/3gp
ãÔÛá MP3/AAC
ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá screensavers
ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÎáÝíÇÊ ááÔÇÔÉ

 

100 %


Wind Duo 2300


Wind Van Gogh 2100

 

Wind Duo 2200

 


RSS Feed: Wind Duo 2300 (  )