Wind Duo 2000


Wind Duo 2000


Wind Duo 2000

åÐÇ ÇáãæÏíá 2 ãæÈÇíá Ýì ÌåÇÒ æÇÍÏ Çì Çä ßá æÌå ÚÈÇÑå Úä ãæÈÇíá ãäÝÕá

(2G (GSM
Mini-SIM ÎØíä
ãÇÑÓ 2007

97 × 48 × 17 ãã
100 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ OLED Ü 65 ÇáÝ áæä
128 × 160 ÈßÓá - 1.5 ÈæÕå

Polyphonic, MIDI, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 1000 ÇÓã áßá æÌå - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
ÇÎÑ 50 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 50 æÇÑÏÉ - 50 áã íÑÏ ÚáíåÇ
áÇ íæÌÏ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 1.2
USB íæÌÏ

áÇ íæÌÏ


SMS
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ ãÚ ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÇáÚÇÈ
ÝÖì - ÇÓæÏ - ÑÕÇÕì ÛÇãÞ

< Li-Po 1660 mAh
ÍÊì 160 Ó
ÍÊì 3 Ó

ãÔÛá MP3
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá Themes

 

100 %


Wind Duo 2000


Wind Duo 2100

 

 


RSS Feed: Wind Duo 2000 (  )