VK Mobile E100


VK Mobile E100


VK Mobile E100


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáËÇáË ãä 2005

85 × 44 × 21 ãã
88 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
176 × 220 ÈßÓá
ÔÇÔÉ ÎÇÑÌíÉ 65 ÇáÝ áæä - 96 × 64 ÈßÓá

Polyphonic ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íæÌÏ
ÇÎÑ 10 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 10 æÇÑÏÉ - 10 áã íÑÏ ÚáíåÇ
64 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
áÇ íæÌÏ

GPRS íæÌÏ
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ

1.3 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1280 × 960 ÈßÓá
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS, EMS, MMS
WAP
GPS áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
Silver, Blue, White

< Li-Ion

ãÊäÈÆ äÕì
ãÔÛá MP3
ãäÙã ãæÇÚíÏ

 

100 %


VK Mobile E100


VK Mobile VK2000

 

VK Mobile VK570

 


RSS Feed: VK Mobile E100 (  )