Telit T90


Telit T90


Telit T90


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáËÇáË ãä 2004

85 × 43.5 × 21.9 ãã
85 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 65 ÇáÝ áæä
128 × 160 ÈßÓá
ÔÇÔå OLED LCD ÎÇÑÌíÉ 4 ÇáæÇä - 96 × 64 ÈßÓá

Polyphonic ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 500 ÇÓã
16 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
áÇ íæÌÏ

GPRS ÇÕÏÇÑ 8
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ

0.3 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 640 ×480 ÈßÓá (VGA)
ÇáÚÏÓÉ ÊÏæÑ 180 ÏÑÌÉ
áÇ íæÌÏ


SMS, EMS, MMS
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ

< Li-Ion 720 mAh
ÍÊì 120 Ó
ÍÊì 6 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÕæÑ

 

100 %


Telit T90


Telit T91

 

Telit NEO

 


RSS Feed: Telit T90 (  )