Telit T650


Telit T650


Telit T650


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáÇæá ãä 2006

90 × 44 × 17 ãã
90 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
128 × 160 ÈßÓá
ÔÇÔÉ CSTN ÎÇÑÌíå 65 ÇáÝ áæä - 96 × 96 ÈßÓá

Polyphonic ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 500 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
ÇÎÑ 10 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 10 æÇÑÏÉ - 10 áã íÑÏ ÚáíåÇ
64 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
microSD

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
Infrared íæÌÏ
USB íæÌÏ

0.3 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 640 ×480 ÈßÓá (VGA)
rotating lens, LED flash
áÇ íæÌÏ


SMS, EMS, MMS
WAP 2.0
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
ÇÓæÏ

< Li-Ion 800 mAh

ãÊäÈÆ äÕì
ãÔÛá MP3
ãäÙã ãæÇÚíÏ

 

100 %


Telit T650


Telit T250

 

Telit T200

 


RSS Feed: Telit T650 (  )