Telit T110


Telit T110


Telit T110


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáÇæá ãä 2005

90 × 41 × 20 ãã
75 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ CSTN Ü 65 ÇáÝ áæä
128 × 160 ÈßÓá - 1.8 ÈæÕå - 29 × 35 ãã
ÔÇÔÉ CSTN ÎÇÑÌíå 4096 áæä - 96 × 64 ÈßÓá

Polyphonic ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 500 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
ÇÎÑ 10 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 10 æÇÑÏÉ - 10 áã íÑÏ ÚáíåÇ
2 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
áÇ íæÌÏ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
USB áÇ íæÌÏ

0.3 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 640 ×480 ÈßÓá (VGA)
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS, EMS, MMS
WAP 1.2
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 1.0
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ ãÚ ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÇáÚÇÈ
ÇÓæÏ

< Li-Ion
ÍÊì 110 Ó
ÍÊì 5 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
ãÔÛá ÝíÏíæ
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ

 

100 %


Telit T110


Telit T130

 

Telit T210

 


RSS Feed: Telit T110 (  )