Telit GU1100


Telit GU1100


Telit GU1100


(3G (UMTS) - 2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáËÇáË ãä 2005

112 × 46.5 × 19.5 ãã
103 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
176 × 220 ÈßÓá

Polyphonic ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ - ãÄáÝ äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 500 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
íæÌÏ
microSD

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
384 ßíáæ ÈÇíÊ / ËÇäíÉ
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
USB ÇÕÏÇÑ 1.1

0.3 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 640 ×480 ÈßÓá (VGA)
íæÌÏ
íæÌÏ
ãÚ ÇãßÇäíÉ ÇÌÑÇÁ ãßÇáãÇÊ ÝíÏíæ


SMS, EMS, MMS, Email
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 1.0
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
ÝÖì

< Li-Ion
ÍÊì 280 Ó
ÍÊì 4 Ó

ãÔÛá MP3
ãÊäÈÆ äÕì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ

 

100 %


Telit GU1100


Telit T200

 

Telit SP600

 


RSS Feed: Telit GU1100 (  )