Tel.Me. T919i


Tel.Me. T919i


Tel.Me. T919i


(2G (GSM
Mini-SIM
ÚÇã 2003

126 × 56 × 24 ãã
134 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ CSTN resistive ÊÚãá ÈÇááãÓ Ü 32 ÇáÝ áæä
128 × 256 ÈßÓá

Polyphonic 16 ãÚ æÌæÏ Vibration - ãÄáÝ äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 1000 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
ÇÎÑ 10 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 10 æÇÑÏÉ - 10 áã íÑÏ ÚáíåÇ
6 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
MMC

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
Infrared íæÌÏ
USB íæÌÏ

0.3 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 640 ×480 ÈßÓá (VGA)
áÇ íæÌÏ


SMS, EMS, MMS, Email
WAP 1.2.1
GPS áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
3 ÇáÚÇÈ

< Li-Ion 1000 mAh
ÍÊì 350 Ó
ÍÊì 3 Ó æ 30 Ï

ãÔÛá MP3
ãÔÛá ÝíÏíæ MPEG-4
ÞÇãæÓ T9 - Ãáå ÍÇÓÈÉ
Portrait and landscape mode
ÚÇÑÖ ãÓÊäÏÇÊ (txt, doc, bmp, jpg, gif)

 

100 %


Tel.Me. T919i


Tel.Me. T918

 

Tel.Me. T919

 


RSS Feed: Tel.Me. T919i (  )