Tel.Me. T919


Tel.Me. T919


Tel.Me. T919


(2G (GSM
Mini-SIM
ÚÇã 2003

126 × 56 × 24 ãã
115 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ CSTN resistive ÊÚãá ÈÇááãÓ Ü 32 ÇáÝ áæä
128 × 256 ÈßÓá

Polyphonic 16 ãÚ æÌæÏ Vibration - ãÄáÝ äÛãÇÊ
íæÌÏ ãÚ ÓãÇÚÇÊ ÇÓÊíÑíæ
3.5 áÇ íæÌÏ
ÓãÇÚÉ ÑÃÓ ÇÓÊíÑíæ Stereo headset

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 1000 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
ÇÎÑ 10 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 10 æÇÑÏÉ - 10 áã íÑÏ ÚáíåÇ
MMC

GPRS íæÌÏ
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
Infrared íæÌÏ
USB íæÌÏ

0.1 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 352 × 288 ÈßÓá (CIF)
áÇ íæÌÏ


SMS, EMS, MMS, Email
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
3 ÇáÚÇÈ

< Li-Ion 900 mAh
ÍÊì 320 Ó
ÍÊì 3 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
ãÔÛá MP3
ãäÙã ãæÇÚíÏ
Portrait and landscape mode
ÚÇÑÖ ãÓÊäÏÇÊ (txt, doc, bmp, jpg, gif)

 

100 %


Tel.Me. T919


Tel.Me. T919i

 

Tel.Me. T910

 


RSS Feed: Tel.Me. T919 (  )