Tel.Me. T918


Tel.Me. T918


Tel.Me. T918


(2G (GSM
Mini-SIM
ÚÇã 2003

111 × 50 × 20.5 ãã
125 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ CSTN ÊÚãá ÈÇááãÓ Ü 65 ÇáÝ áæä
128 × 160 ÈßÓá

Polyphonic 16 ãÚ æÌæÏ Vibration - ãÄáÝ äÛãÇÊ
íæÌÏ ãÚ ÓãÇÚÇÊ ÇÓÊíÑíæ
3.5 áÇ íæÌÏ
ãÏãÌ Èå ÓãÇÚÇÊ ßÈíÑå ãÑÊÝÚÉ ÇáÕæÊ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 1000 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
ÇÎÑ 20 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 20 æÇÑÏÉ - 20 áã íÑÏ ÚáíåÇ
6 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
áÇ íæÌÏ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
Infrared íæÌÏ
USB íæÌÏ

0.3 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 640 ×480 ÈßÓá (VGA)
áÇ íæÌÏ


SMS, EMS, MMS, Email
WAP 1.2.1
GPS áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
Pipemania, 4 Wins and Elimination

< Li-Ion 720 mAh
ÍÊì 270 Ó
ÍÊì 2 Ó æ 30 Ï

ãäÙã ãæÇÚíÏ
ÚÇÑÖ ãÓÊäÏÇÊ (txt, doc, bmp, jpg, gif)

 

100 %


Tel.Me. T918


Tel.Me. T939

 

Tel.Me. T919i

 


RSS Feed: Tel.Me. T918 (  )