Tel.Me. T910


Tel.Me. T910


Tel.Me. T910


(2G (GSM
Mini-SIM
ÚÇã 2002

109 × 45 × 18 ãã
80 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ CSTN Ü 4096 áæä
128 × 128 ÈßÓá

Monophonic ãÚ ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íæÌÏ
ÇÎÑ 10 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 10 æÇÑÏÉ - 10 áã íÑÏ ÚáíåÇ
áÇ íæÌÏ

GPRS íæÌÏ
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ

áÇ íæÌÏ


SMS
WAP 1.1
GPS áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
2 ÇáÚÇÈ

< Li-Ion 600 mAh
ÍÊì 200 Ó
ÍÊì 3 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
ÇÊÕÇá ÕæÊì
ÊÍæíá ÚãáÇÊ
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ÊæÞíÊ ÚÇáãì
Screen Saver
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
Auto power on/off
ÇãßÇäíÉ ÊÞÓíã Ïáíá ÇáåÇÊÝ Çáì ãÌãæÚÇÊ

 

100 %


Tel.Me. T910


Tel.Me. T919

 

Tel.Me. T909c

 


RSS Feed: Tel.Me. T910 (  )