Tel.Me. T909c


Tel.Me. T909c


Tel.Me. T909c


(2G (GSM
Mini-SIM

129 × 44 × 18 ãã
80 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ ÇÍÇÏíÉ Çááæä
112 × 64 ÈßÓá

Monophonic ãÚ ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íæÌÏ
ÇÎÑ 10 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 10 æÇÑÏÉ - 10 áã íÑÏ ÚáíåÇ
áÇ íæÌÏ

GPRS íæÌÏ
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ

áÇ íæÌÏ


SMS
WAP 1.1
GPS áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
4 ÇáÚÇÈ

< Li-Ion 600 mAh
ÍÊì 200 Ó
ÍÊì 3 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
ÇÊÕÇá ÕæÊì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ÊÍæíá ÚãáÇÊ
ÊæÞíÊ ÚÇáãì
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
Screen Saver
Auto power on/off
ÇãßÇäíÉ ÊÞÓíã Ïáíá ÇáåÇÊÝ Çáì ãÌãæÚÇÊ

 

100 %


Tel.Me. T909c


Tel.Me. T910

 

Tel.Me. T909

 


RSS Feed: Tel.Me. T909c (  )