Tel.Me. T909


Tel.Me. T909


Tel.Me. T909


(2G (GSM
Mini-SIM

109 × 44 × 22 ãã
95 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ ÇÍÇÏíÉ Çááæä
3 ÓØæÑ

Monophonic ãÚ ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

ÇÎÑ 20 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 20 æÇÑÏÉ - 20 áã íÑÏ ÚáíåÇ
áÇ íæÌÏ

GPRS áÇ íæÌÏ
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ

áÇ íæÌÏ


SMS
GPS áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
7 ÇáÚÇÈ
Silver/ Grey, Grey/Silver, Silver/Blue

< Li-Ion 600 mAh
ÍÊì 120 Ó
ÍÊì 3 Ó

ãäÙã ãæÇÚíÏ
ÊæÞíÊ ÚÇáãì
53 ÞÇáÈ SMS ÌÇåÒ
ÇãßÇäíÉ ÊÞÓíã Ïáíá ÇáåÇÊÝ Çáì ãÌãæÚÇÊ

 

100 %


Tel.Me. T909


Tel.Me. T909c

 

 


RSS Feed: Tel.Me. T909 (  )