T-Mobile Vibe E200


T-Mobile Vibe E200


T-Mobile Vibe E200


(2G (GSM
Mini-SIM
äæÝãÈÑ 2010

109 × 53 × 15 ãã
95 ÌÑÇã
áæÍÉ ãÝÇÊíÍ ßÇãáÉ ÇáÍÑæÝ

ÔÇÔÉ TFT resistive ÊÚãá ÈÇááãÓ Ü 256 ÇáÝ áæä
240 × 400 ÈßÓá - 2.8 ÈæÕå

MP3, WAV ãÚ æÌæÏ Vibration
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íæÌÏ - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
íæÌÏ
microSD æíÍÊæì Úáì ßÇÑÊ 2 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS íæÌÏ
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 2.0 ãÚ A2DP
USB ÇÕÏÇÑ 2.0

2.0 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 1600 × 1200 ÈßÓá
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS, Email
WAP 2.0/xHTML, HTML
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
FM
íæÌÏ
ÇÓæÏ -ÈãÈì

< Li-Ion
ÍÊì 390 Ó
ÍÊì 6 Ó æ 30 Ï

ãÊäÈÆ äÕì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá +MP3/AAC
ãÔÛá MP4/H.263

 

100 %


T-Mobile Vibe E200


T-Mobile G2x

 

T-Mobile Comet

 


RSS Feed: T-Mobile Vibe E200 (  )