Spice M-6262


Spice M-6262


Spice M-6262


(2G (GSM
Mini-SIM ÎØíä
ÚÇã 2010

113 × 51 × 14 ãã
130 ÌÑÇã
ßÔÇÝ äæÑ

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
240 × 320 ÈßÓá - 2.4 ÈæÕå

MP3, WAV ãÚ æÌæÏ Vibration
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 1000 ÇÓã
ÇÎÑ 20 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 20 æÇÑÏÉ - 20 áã íÑÏ ÚáíåÇ
1 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
microSD ÍÊì 8 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS ÇÕÏÇÑ 12
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 1.2 ãÚ A2DP
USB íæÌÏ

1.3 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 1280 × 1024 ÈßÓá
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
FM æ scheduled FM recording
íæÌÏ
ÇÓæÏ

< Li-Ion
ÍÊì 300 Ó
ÍÊì 6 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÔÛá MP3/AAC
ãÔÛá MP4/H.263
Auto Power On/Off
ÊÍæíá ÚãáÇÊ æ æÍÏÇÊ ÞíÇÓ

 

100 %


Spice M-6262


Spice M-5055

 

Spice S-1200

 


RSS Feed: Spice M-6262 (  )