Sony Ericsson Yendo


Sony Ericsson Yendo


Sony Ericsson Yendo

åÐÇ ÇáãæÏíá ãÚÑæÝ ÈÇÓã Sony Ericsson W150a Yizo
ÚÑÝ ÞÈá ÙåæÑå ÈÇÓã Sony Ericsson W150 TeaCake

(2G (GSM
Mini-SIM
íæäíæ 2010

93.5 × 52 × 15.5 ãã
81 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT capacitive ÊÚãá ÈÇááãÓ Ü 256 ÇáÝ áæä
240 × 320 ÈßÓá - 2.6 ÈæÕå

MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration
íæÌÏ
3.5 íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 1000 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
íæÌÏ
5 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
microSD ÍÊì 16 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE ÇÕÏÇÑ 10
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 2.1 ãÚ A2DP
USB microUSB ÇÕÏÇÑ 2.0

2.0 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 1600 × 1200 ÈßÓá
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


CPU 156 MHz
SMS, MMS, Email
HTML
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
FM ÇÓÊÑíæ ãÚ RDS
íæÌÏ
Black, Blue, Green, Orange, Pink, Purple, Red, Silver, White, Yellow

< (Li-Po 970 mAh battery (BST-38
ÍÊì 312 Ó
ÍÊì 3 Ó æ 30 Ï

ãÊäÈÆ äÕì
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
Walkman player
ãÔÛá MP4/H.263
TrackID music recognition
ÊØÈíÞÇÊ Facebook, Twitter

 

100 %


Sony Ericsson Yendo


Sony Ericsson Cedar

 

Sony Ericsson BRAVIA S004

 


RSS Feed: Sony Ericsson Yendo (  )