Siemens SP65


Siemens SP65


Siemens SP65


(2G (GSM
Mini-SIM
ãÇÑÓ 2005

109 × 48 × 18 ãã
98 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 65 ÇáÝ áæä
132 × 176 ÈßÓá - 2.1 ÈæÕå - 32 × 42 ãã - 9 ÓØæÑ

Polyphonic ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 1000 ÇÓã
ÇÎÑ 100 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 100 æÇÑÏÉ - 100 áã íÑÏ ÚáíåÇ
RS-MMC

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 1.2
Infrared íæÌÏ
USB íæÌÏ

áÇ íæÌÏ


SMS, EMS, MMS, Email, Instant messaging
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ ãÚ ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÇáÚÇÈ
Steel black, Bordeaux

< Li-Ion 750 mAh
ÍÊì 250 Ó
ÍÊì 5 Ó

SyncML
ãÊäÈÆ äÕì
StopWatch
ãäÙã ãæÇÚíÏ
Reminder list
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ÊÓÌíá 20 ÈíÇä ÔÎÕì áßá ÇÓã

 

100 %


Siemens SP65


Siemens C75

 

Siemens SXG75

 


RSS Feed: Siemens SP65 (  )