Siemens SFG75


Siemens SFG75


Siemens SFG75


(3G (UMTS) - 2G (GSM
Mini-SIM
ÓÈÊãÈÑ 2005

90 × 45 × 24 ãã
110 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
176 × 220 ÈßÓá - 2.0 ÈæÕå - 30 × 40 ãã
ÔÇÔÉ CSTN ÎÇÑÌíÉ 65 ÇáÝ áæä - 96 × 96 ãã

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íæÌÏ - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
ÇÎÑ 10 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 10 æÇÑÏÉ - 10 áã íÑÏ ÚáíåÇ
32 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
miniSD

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
384 ßíáæ ÈÇíÊ / ËÇäíå
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
Infrared íæÌÏ
USB íæÌÏ

1.3 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1280 × 960 ÈßÓá
LED flash
íæÌÏ
CIF
ãÚ ÇãßÇäíÉ ÇÌÑÇÁ ãßÇáãÇÊ ÝíÏíæ


SMS, MMS, Email
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
ÇÓæÏ × ÝÖì

< Li-Ion 840 mAh
ÍÊì 250 Ó
ÍÊì 3 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ÎáÝíÇÊ ááÔÇÔÉ
ãÔÛá MP3/MP4
ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÕæÑ

 

100 %


Siemens SFG75


Siemens SG75

 

Siemens CC75

 


RSS Feed: Siemens SFG75 (  )