Siemens M75


Siemens M75


Siemens M75


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáÃæá ãä 2005

110.5 × 51.5 × 20.8 ãã
110 ÌÑÇã
ãÖÇÏ ááÇÊÑÈå æÇáÕÏãÇÊ æÇáãÇÁ
ÇØÇÑ ãä ãÚÏä ãÖÇÏ ááÕÏãÇÊ

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
132 × 176 ÈßÓá - 1.9 ÈæÕå - 28 × 38 ãã

Polyphonic, MP3, AAC ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 1000 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
ÇÎÑ 10 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 10 æÇÑÏÉ - 10 áã íÑÏ ÚáíåÇ
14 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
RS-MMC æíÍÊæì Úáì ßÇÑÊ 32 ãíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 1.2
Infrared íæÌÏ
USB íæÌÏ

1.3 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1280 × 960 ÈßÓá
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS, EMail
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ ãÚ ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÇáÚÇÈ
Safari Green, Volcano Black

< Li-Ion 750 mAh
ÍÊì 250 Ó
ÍÊì 5 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
ãÔÛá ÝíÏíæ
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá MP3/AAC
ÊÓÌíá 20 ÈíÇä ÔÎÕì áßá ÇÓã

 

100 %


Siemens M75


Siemens SXG75

 

Siemens CX75

 


RSS Feed: Siemens M75 (  )