Siemens CX75


Siemens CX75


Siemens CX75


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáÃæá ãä 2005

112 × 48 × 19 ãã
98 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
132 × 176 ÈßÓá - 1.9 ÈæÕå - 28 × 38 ãã

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 1000 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
ÇÎÑ 10 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 10 æÇÑÏÉ - 10 áã íÑÏ ÚáíåÇ
14 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
RS-MMC

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 1.2
Infrared íæÌÏ
USB íæÌÏ

1.3 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1280 × 960 ÈßÓá
QCIF
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS, EMail, Instant Messaging
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ ãÚ ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÇáÚÇÈ
Titan grey, Sand silver

< Li-Ion 750 mAh
ÍÊì 250 Ó
ÍÊì 5 Ó

SyncML
ãÊäÈÆ äÕì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÔÛá MP3/AAC
ÊÓÌíá 20 ÈíÇä ÔÎÕì áßá ÇÓã
ÎÇÕíÉ ÇÖÛØ áÊÊßáã Push and Talk

 

100 %


Siemens CX75


Siemens M75

 

Siemens CF75

 


RSS Feed: Siemens CX75 (  )