Siemens CL75


Siemens CL75


Siemens CL75


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáÃæá ãä 2005

87 × 44 × 23 ãã
90 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
128 × 160 ÈßÓá
ÔÇÔÉ CSTN ÎÇÑÌíÉ 65 ÇáÝ áæä - 96 × 64 ÈßÓá

Polyphonic ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 500 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
ÇÎÑ 10 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 10 æÇÑÏÉ - 10 áã íÑÏ ÚáíåÇ
11 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
áÇ íæÌÏ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
Infrared íæÌÏ
USB íæÌÏ

0.3 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 640 × 480 ÈßÓá (VGA)
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS, EMS, MMS, Instant Messaging
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 1.0
áÇ íæÌÏ
Angels&Clouds, C’est La Vie ãÚ ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÇáÚÇÈ
Silk Flower Red, Pin Striped Black

< Li-Ion 780 mAh
ÍÊì 220 Ó
ÍÊì 3 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ÊÎÒíä 100 ÑÓÇáÉ ÞÕíÑå
ÎÇÕíÉ ÇÖÛØ áÊÊßáã Push to talk
ÊÓÌíá 20 ÈíÇä ÔÎÕì áßá ÇÓã

 

100 %


Siemens CL75


Siemens CF75

 

Siemens AX75

 


RSS Feed: Siemens CL75 (  )