Siemens CF75


Siemens CF75


Siemens CF75


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáÃæá ãä 2005

94 × 47 × 22 ãã
91 ÌÑÇã
ÚÕÇ ÊÍßã ÎãÇÓíÉ ÇáÇÊÌÇåÇÊ

ÔÇÔÉ CSTN Ü 65 ÇáÝ áæä
128 × 160 ÈßÓá
ÔÇÔÉ CSTN ÎÇÑÌíÉ 4096 áæä - 96 × 64 ÈßÓá

Polyphonic ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 1000 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
ÇÎÑ 10 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 10 æÇÑÏÉ - 10 áã íÑÏ ÚáíåÇ
10 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
áÇ íæÌÏ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
Infrared íæÌÏ
USB íæÌÏ

0.3 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 640 × 480 ÈßÓá (VGA)
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS, EMS, MMS, EMail
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ ãÚ ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÇáÚÇÈ
Ocean blue, Pearl black

< Li-Ion 600 mAh
ÍÊì 250 Ó
ÍÊì 2 Ó æ 30 Ï

SyncML
ãÊäÈÆ äÕì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
Media player
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ÎÇÕíÉ ÇÖÛØ áÊÊßáã Push to talk
ÊÓÌíá 20 ÈíÇä ÔÎÕì áßá ÇÓã

 

100 %


Siemens CF75


Siemens CX75

 

Siemens CL75

 


RSS Feed: Siemens CF75 (  )