Siemens C75


Siemens C75


Siemens C75


(2G (GSM
Mini-SIM
ãÇíæ 2005

103 × 44 × 17 ãã
85 ÌÑÇã
ÚÕÇ ÊÍßã ÎãÇÓíÉ ÇáÇÊÌÇåÇÊ

ÔÇÔÉ TFT Ü 65 ÇáÝ áæä
132 × 176 ÈßÓá - 9 ÓØæÑ

Polyphonic ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 1000 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
ÇÎÑ 100 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 100 æÇÑÏÉ - 100 áã íÑÏ ÚáíåÇ
10 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
áÇ íæÌÏ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
Infrared íæÌÏ
USB íæÌÏ

0.3 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 640 × 480 ÈßÓá (VGA)
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS, EMS, MMS, Email, Instant Messaging
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
Palladium and Light Silver

< Li-Ion 750 mAh
ÍÊì 300 Ó
ÍÊì 5 Ó æ 30 Ï

SyncML
ãÊäÈÆ äÕì
StopWatch
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ÊÎÒíä 100 ÑÓÇáÉ ÞÕíÑå SMS
ÊÓÌíá 20 ÈíÇä ÔÎÕì áßá ÇÓã

 

100 %


Siemens C75


Siemens SL75

 

Siemens SP65

 


RSS Feed: Siemens C75 (  )