Siemens A75


Siemens A75


Siemens A75


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáÃæá ãä 2005

101 × 44 × 20 ãã
78 ÌÑÇã
ÚÕÇ ÊÍßã ÑÈÇÚíÉ ÇáÇÊÌÇåÇÊ

ÔÇÔÉ CSTN Ü 4096 áæä
101 × 80 ÈßÓá

Polyphonic 32
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 100 ÇÓã
ÇÎÑ 10 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 10 æÇÑÏÉ - 10 áã íÑÏ ÚáíåÇ
áÇ íæÌÏ

GPRS ÇÕÏÇÑ 8
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ

áÇ íæÌÏ


SMS, EMS
WAP 1.2.1
GPS áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
Stack Attack Junior and Magic Picture
Atlantic Blue, Polar Silver

< Li-Ion 650 mAh
ÍÊì 250 Ó
ÍÊì 5 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
StopWatch
Screen Saver
ÊÎÒíä 100 ÑÓÇáÉ ÞÕíÑå
ÇãßÇäíÉ ÊÞÓíã Ïáíá ÇáåÇÊÝ Çáì 4 ãÌãæÚÇÊ

 

100 %


Siemens A75


Siemens AX75

 

Siemens A70

 


RSS Feed: Siemens A75 (  )