Sharp 880SH


Sharp 880SH


Sharp 880SH


(3G (HSPA) - 2G (GSM
Mini-SIM
ÓÈÊãÈÑ 2007

101 × 47.8 × 15 ãã
93 ÌÑÇã
Status light in 2 colors
ÚÕÇ ÊÍßã ÑÈÇÚíÉ ÇáÇÊÌÇåÇÊ

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
240 × 320 ÈßÓá - 2.2 ÈæÕå

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ - ãÄáÝ äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 750 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
ÇÎÑ 10 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 10 æÇÑÏÉ - 10 áã íÑÏ ÚáíåÇ
50 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
microSD

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE íæÌÏ
HSPA 3.6/0.384 Mbps
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 2.0 ãÚ A2DP
USB ÇÕÏÇÑ 2.0

2 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1600 × 1200 ÈßÓá
Auto Focus , LED Flash
320p
íæÌÏ
ãÚ ÇãßÇäíÉ ÇÌÑÇÁ ãßÇáãÇÊ ÝíÏíæ


SMS, MMS, Email, Instant Messaging
(WAP 2.0/xHTML, HTML(NetFront v3.3
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
FM
íæÌÏ ãÚ ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÇáÚÇÈ
ÇÓæÏ

< (Li-Ion (XN-1BT80
ÍÊì 320 Ó
ÍÊì 4 Ó æ 20 Ï

ãÊäÈÆ äÕì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÔÛá ÝíÏíæ
ÊÓÌíá ÕæÊì
ãÔÛá MP3/MP3/AAC+/AAC

 

100 %


Sharp 880SH


Sharp GX34

 

Sharp GX33

 


RSS Feed: Sharp 880SH (  )