Sharp 770SH


Sharp 770SH


Sharp 770SH


(3G (UMTS) - 2G (GSM
Mini-SIM
ãÇÑÓ 2006

101 × 50 × 17.1 ãã
101 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
240 × 320 ÈßÓá - 2.2 ÈæÕå - 33 × 45 ãã
ÔÇÔÉ ÎÇÑÌíÉ ÇÍÇÏíÉ Çááæä - 12 × 72 ÈßÓá

Polyphonic, AAC, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 500 ÇÓã
ÇÎÑ 10 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 10 æÇÑÏÉ - 10 áã íÑÏ ÚáíåÇ
20 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
microSD

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
384 ßíáæ ÈÇíÊ / ËÇäíÉ
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 1.1
USB íæÌÏ

1.3 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1280 × 960 ÈßÓá
QCIF
íæÌÏ
ãÚ ÇãßÇäíÉ ÇÌÑÇÁ ãßÇáãÇÊ ÝíÏíæ


SMS, MMS, Email
WAP
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ ãÚ ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÇáÚÇÈ
ÇÓæÏ - ÝÖì

< Li-Ion 820 mAh
ÍÊì 330 Ó
ÍÊì 2 Ó æ 40 Ï

StopWatch
ãÊäÈÆ äÕì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÝíÏíæ
ÈË ÝíÏíæ Video streaming
ãÔÛá MP3,AAC+,ACC+e,AAC

 

100 %


Sharp 770SH


Sharp 904

 

Sharp 550SH

 


RSS Feed: Sharp 770SH (  )