Sharp 705SH


Sharp 705SH


Sharp 705SH

ãÚÑæÝ ÈÇÓã Sharp SX633

(3G (UMTS) - 2G (GSM
Mini-SIM
ãÇíæ 2006

101 × 50 × 17 ãã
104 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
240 × 320 ÈßÓá - 2.2 ÈæÕå - 33 × 45 ãã
ÔÇÔÉ ÎÇÑÌíÉ ÇÍÇÏíÉ Çááæä - 12 × 72 ÈßÓá

Polyphonic ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 500 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
ÇÎÑ 10 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 10 æÇÑÏÉ - 10 áã íÑÏ ÚáíåÇ
microSD

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
384 ßíáæ ÈÇíÊ / ËÇäíÉ
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
Infrared íæÌÏ
USB íæÌÏ

2 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1600 × 1200 ÈßÓá
íæÌÏ
CIF
ãÚ ÇãßÇäíÉ ÇÌÑÇÁ ãßÇáãÇÊ ÝíÏíæ


SMS, MMS, Email
WAP
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ ãÚ ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÇáÚÇÈ
Gold, Royal Black, Silky Pink

< Li-Ion
ÍÊì 300 Ó
ÍÊì 3 Ó æ 50 Ï

ãÊäÈÆ äÕì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÔÛá MP3/AAC
ÇáÊÚÑÝ Úáì Face

 

100 %


Sharp 705SH


Sharp GX33

 

Sharp 904

 


RSS Feed: Sharp 705SH (  )