Sewon SG 4500


Sewon SG 4500


Sewon SG 4500


(2G (GSM
Mini-SIM
ÚÇã 2002

80 × 46 × 24 ãã
85 ÌÑÇã
ÚÕÇ ÊÍßã ÑÈÇÚíÉ ÇáÇÊÌÇåÇÊ

ÔÇÔÉ STN Ü 65 ÇáÝ áæä
128 × 128 ÈßÓá
ÔÇÔå ÎÇÑÌíÉ ÇÍÇÏíÉ Çááæä

Polyphonic 16 ãÚ æÌæÏ Vibration
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 250 ÇÓã
ÇÎÑ 10 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 10 æÇÑÏÉ - 10 áã íÑÏ ÚáíåÇ
áÇ íæÌÏ

GPRS íæÌÏ
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ

áÇ íæÌÏ


SMS, EMS 4.2
WAP 1.2
GPS áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
Crystal White, Gold, Astral Blue, Dark Blue

< Li-Ion 900 mAh
ãä 90 Ó Çáì 150 Ó
ãä 1 Ó æ 30 Ï Çáì 6 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
ÇãßÇäíÉ ÊÎÕíÕ äÛãÇÊ

 

100 %


Sewon SG 4500


Sewon SG 5000

 

Sewon SG 2200

 


RSS Feed: Sewon SG 4500 (  )