Sagem MY 900C


Sagem MY 900C


Sagem MY 900C


(3G (UMTS) - 2G (GSM
Mini-SIM
ãÇÑÓ 2006

90 × 45 × 23.5 ãã
115 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
240 × 320 ÈßÓá
ÔÇÔÉ TFT ÎÇÑÌíÉ 256 ÇáÝ áæä - 96 × 64 ÈßÓá

Polyphonic ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íæÌÏ
ÇÎÑ 20 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 20 æÇÑÏÉ - 20 áã íÑÏ ÚáíåÇ
miniSD

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE íæÌÏ
384 ßíáæ ÈÇíÊ / ËÇäíå
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
USB íæÌÏ

2 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1600 × 1200 ÈßÓá
íæÌÏ
VGA
ãÚ ÇãßÇäíÉ ÇÌÑÇÁ ãßÇáãÇÊ ÝíÏíæ


SMS, EMS, MMS, Email
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ

< Li-Ion

ãÊäÈÆ äÕì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá MP3/AAC
ÈË ÝíÏíæ Video Streaming

 

100 %


Sagem MY 900C


Sagem VS4

 

Sagem MY 800X

 


RSS Feed: Sagem MY 900C (  )