Qtek A9100


Qtek A9100


Qtek A9100


(2G (GSM
Mini-SIM
ãÇÑÓ 2006

108 × 58 × 23.7 ãã
168 ÌÑÇã
áæÍÉ ãÝÇÊíÍ ßÇãáÉ ÇáÍÑæÝ
ÚÕÇ ÊÍßã ÎãÇÓíÉ ÇáÇÊÌÇåÇÊ

ÔÇÔÉ TFT resistive ÊÚãá ÈÇááãÓ Ü 65 ÇáÝ áæä
240 × 320 ÈßÓá - 2.8 ÈæÕå

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ - ãÄáÝ äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

64 ãíÌÇ ÑÇã - 128 ãíÌÇ Ñæã
miniSD

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE ÇÕÏÇÑ 10
Wi-Fi 802.11 b/i
ÇÕÏÇÑ 1.2
Infrared íæÌÏ
USB miniUSB

1.3 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1280 × 1024 ÈßÓá
LED Flash
áÇ íæÌÏ


Microsoft Windows Mobile 5.0 PocketPC
Chipset TI OMAP 850
CPU 200 MHz ARM926EJ-S
SMS, MMS, Email, Instant Messaging
(WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
ÑÕÇÕì

< Li-Po 1250 mAh

ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá MP3/AAC

 

100 %


Qtek A9100


Qtek 8600

 

Qtek 8500

 


RSS Feed: Qtek A9100 (  )