Qtek 8060


Qtek 8060


Qtek 8060


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáÃæá ãä 2004

120 × 50 × 23.5 ãã
130 ÌÑÇã
ÚÕÇ ÊÍßã ÎãÇÓíÉ ÇáÇÊÌÇåÇÊ

ÔÇÔÉ TFT Ü 65 ÇáÝ áæä
176 × 220 ÈßÓá - 2.2 ÈæÕå - 35 × 44 ãã

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

32 ãíÌÇ ÑÇã - 64 ãíÌÇ Ñæã
SDIO/MMC

GPRS ÇÕÏÇÑ 8
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
Infrared íæÌÏ
USB íæÌÏ

0.3 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 640 × 480 ÈßÓá (VGA)
áÇ íæÌÏ


Microsoft Windows Mobile 2003 Smartphone
Chipset TI OMAP 710
CPU 133 MHz ARM925
SMS, MMS, Email, Instant Messaging
(HTML (Pocket IE
GPS áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ

< Li-Ion 1000 mAh
ÍÊì 90 Ó
ÍÊì 6 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
ãÔÛá MP3
Microsoft ActiveSync
ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá áæÌæåÇÊ

 

100 %


Qtek 8060


Qtek 8080

 

Qtek 1010

 


RSS Feed: Qtek 8060 (  )