Qtek 7070


Qtek 7070


Qtek 7070

åÐÇ ÇáãæÏíá ãØÇÈÞ áÜ i-mate Smartphone

(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáÃæá ãä 2004

120 × 50 × 23.5 ãã
120 ÌÑÇã
ÚÕÇ ÊÍßã ÎãÇÓíÉ ÇáÇÊÌÇåÇÊ

ÔÇÔÉ TFT Ü 65 ÇáÝ áæä
176 × 220 ÈßÓá - 2.2 ÈæÕå - 35 × 44 ãã

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

16 ãíÌÇ ÑÇã - 32 ãíÌÇ Ñæã
MMC/SD

GPRS ÇÕÏÇÑ 8
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
Infrared íæÌÏ
USB íæÌÏ

áÇ íæÌÏ


Microsoft Windows 2002 Smartphone
CPU 120 MHz
SMS, MMS, Email, Instant Messaging
(HTML (PocketIE
GPS áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ

< Li-Ion 1000 mAh
ÍÊì 100 Ó
ÍÊì 3 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
ãÔÛá MP3
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ÊæÞíÊ ÚÇáãì
ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá áæÌæåÇÊ

 

100 %


Qtek 7070


Qtek 1010

 

 


RSS Feed: Qtek 7070 (  )