Plum Ram Plus


Plum Ram Plus


Plum Ram Plus

åÐÇ ÇáãæÏíá ãÚÑæÝ ÈÇÓã Plum Ram Plus E300

(2G (GSM
ÎØíä
íæäíÉ 2015

127.8 × 60.5 × 23.8 ãã
188 ÌÑÇã
ßÔÇÝ äæÑ
ÔåÇÏÉ IP67 ãÞÇæã ááÇÊÑÈå æÇáãÇÁ

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
176 × 220 ÈßÓá - 2.0 ÈæÕÉ

MP3, WAV ãÚ æÌæÏ Vibration
íæÌÏ
3.5 íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 500 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
íæÌÏ
128 ãíÌÇ ááÊÎÒíä - 32 ãíÌÇ ÑÇã
microSD ÍÊì 32 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS íæÌÏ
EDGE íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 2.0
USB microUSB ÇÕÏÇÑ 2.0 æ USB ÇÕÏÇÑ 2.0

1.3 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 1280 × 1024 ÈßÓá
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


Chipset Mediatek MT6261A
SMS, MMS
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
FM
íæÌÏ
Black/Silver, Black/Red

< Li-Po 2800 mAh battery
ÍÊì 800 Ó
ÍÊì 12 Ó

ÚÇÑÖ ÕæÑ
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÔÛá MP4/H.263
Built in Power Bank
ãÔÛá MP3/WAV/AAC

 

100 %


Plum Ram Plus


Plum Gator Plus II

 

Plum Coach Pro

 


RSS Feed: Plum Ram Plus (  )