Parla Zum Bianco


Parla Zum Bianco


Parla Zum Bianco

ãÊÇÍ ãäå ÇÕÏÇÑ P110 ÎØ æÇÍÏ
ãÊÇÍ ãäå ÇÕÏÇÑ P130 ËáÇË ÎØæØ

(2G (GSM
Mini-SIM ËáÇË ÎØæØ
ÓÈÊãÈÑ 2013

103.8 × 45.8 × 13.4 ãã
90 ÌÑÇã
ßÔÇÝ äæÑ

ÔÇÔÉ TFT Ü 65 ÇáÝ áæä
128 × 160 ÈßÓá - 1.8 ÈæÕÉ

MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íæÌÏ
íæÌÏ
32 ãíÌÇ + 32 ãíÌÇ
microSD ÍÊì 32 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS áÇ íæÌÏ
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 2.0
USB miniUSB

0.3 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 640 × 480 ÈßÓá (VGA)
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS
áÇ íæÌÏ
GPS áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
FM ÇÓÊíÑíæ
íæÌÏ
ÇÈíÖ

< Li-Ion 600 mAh
ÍÊì 230 Ó
ÍÊì 6 Ó

ãÔÛá ÕæÊ
ãÔÛá ÝíÏíæ

 

100 %


Parla Zum Bianco


Parla Minu P123

 

Parla Sonic 3.5

 


RSS Feed: Parla Zum Bianco (  )