Parla Spriz


Parla Spriz


Parla Spriz

ãÊÇÍ ãäå ÇÕÏÇÑ P410 ÎØ æÇÍÏ
ãÊÇÍ ãäå ÇÕÏÇÑ P430 ËáÇË ÎØæØ

(2G (GSM
Mini-SIM ËáÇË ÎØæØ
íæäíÉ 2012

104.6 × 57.2 × 13 ãã
90 ÌÑÇã ÈÏæä ÈØÇÑíÉ
ßÔÇÝ äæ Ñ
áæÍÉ ãÝÇÊíÍ ßÇãáÉ ÇáÍÑæÝ

ÔÇÔÉ TFT Ü 65 ÇáÝ áæä
320 × 240 ÈßÓá - 2.0 ÈæÕÉ

MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration
íæÌÏ
3.5 íæÌÏ

íæÌÏ
íæÌÏ
128 ãíÌÇ + 64 ãíÌÇ
microSD ÍÊì 32 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS íæÌÏ
EDGE íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 2.1 ãÚ A2DP
USB microUSB

2.0 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 1600 × 1200 ÈßÓá
LED Flash
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS
WAP
GPS áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
FM ÇÓÊíÑíæ
íæÌÏ
ÇÈíÖ - ÇÓæÏ

< Li-Ion 700 mAh
ÍÊì 260 Ó
ÍÊì 6 Ó

Facebook
Analog TV
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá ÕæÊ æ ÝíÏíæ

 

100 %


Parla Spriz


Parla Gala

 

Parla Mist

 


RSS Feed: Parla Spriz (  )