Parla Mist


Parla Mist


Parla Mist

ãÊÇÍ ãäå ÇÕÏÇÑ P310 ÎØ æÇÍÏ
ãÊÇÍ ãäå ÇÕÏÇÑ P330 ËáÇË ÎØæØ

(2G (GSM
Mini-SIM ËáÇË ÎØæØ
íæäíÉ 2012

104.6 × 57 × 12.9 ãã
90 ÌÑÇã ÈÏæä ÈØÇÑíÉ
ßÔÇÝ äæÑ
áæÍÉ ãÝÇÊíÍ ßÇãáÉ ÇáÍÑæÝ

ÔÇÔÉ TFT Ü 65 ÇáÝ áæä
160 × 128 ÈßÓá - 1.8 ÈæÕÉ

MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration
íæÌÏ
3.5 íæÌÏ

íæÌÏ
íæÌÏ
32 ãíÌÇ + 32 ãíÌÇ
microSD ÍÊì 32 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS ÇÕÏÇÑ 12
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 2.1 ãÚ A2DP
USB microUSB

0.3 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 640 × 480 ÈßÓá (VGA)
LED Flash
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS
WAP
GPS áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
FM ÇÓÊíÑíæ ãÏãÌ Èå antenna
íæÌÏ
Black, White, Silver

< Li-Ion 700 mAh
ÍÊì 260 Ó
ÍÊì 6 Ó

ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá ÕæÊ æ ÝíÏíæ

 

100 %


Parla Mist


Parla Spriz

 

Parla Zum

 


RSS Feed: Parla Mist (  )