Parla Gala


Parla Gala


Parla Gala

ãÊÇÍ ãäå ÇÕÏÇÑ P710 ÎØ æÇÍÏ
ãÊÇÍ ãäå ÇÕÏÇÑ P730 ËáÇË ÎØæØ

(2G (GSM
Mini-SIM ËáÇË ÎØæØ
íæäíÉ 2012

105.5 × 59 × 12.9 ãã
90 ÌÑÇã ÈÏæä ÈØÇÑíÉ
ßÔÇÝ äæ Ñ
áæÍÉ ãÝÇÊíÍ ßÇãáÉ ÇáÍÑæÝ

ÔÇÔÉ TFT Ü 65 ÇáÝ áæä
320 × 240 ÈßÓá - 2.3 ÈæÕÉ

MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration
íæÌÏ
3.5 íæÌÏ

íæÌÏ
íæÌÏ
128 ãíÌÇ + 64 ãíÌÇ
microSD ÍÊì 32 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS íæÌÏ
EDGE íæÌÏ
Wi-Fi 802.11 a/b/g
ÇÕÏÇÑ 2.1 ãÚ A2DP
USB microUSB

2.0 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 1600 × 1200 ÈßÓá
LED Flash
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS
WAP
GPS áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
FM ÇÓÊíÑíæ
íæÌÏ
ÇÓæÏ

< Li-Ion 800 mAh
ÍÊì 280 Ó
ÍÊì 7 Ó

Facebook
Analog TV
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá ÕæÊ æ ÝíÏíæ

 

100 %


Parla Gala


Parla Minu

 

Parla Spriz

 


RSS Feed: Parla Gala (  )