Pantech Laser P9050


Pantech Laser P9050


Pantech Laser P9050

åÐÇ ÇáãæÏíá áÃÌá ÔÑßÉ AT&T

(3G (HSPA) - 2G (GSM
Mini-SIM
ÇßÊæÈÑ 2010

113.8 × 57.9 × 10 ãã
115 ÌÑÇã
áæÍÉ ãÝÇÊíÍ ßÇãáÉ ÇáÍÑæÝ

ÔÇÔÉ AMOLED resistive ÊÚãá ÈÇááãÓ - 256 ÇáÝ áæä
480 × 800 ÈßÓá - 3.1 ÈæÕå

MP3, Polyphonic ãÚ æÌæÏ Vibration
íæÌÏ ãÚ ÓãÇÚÇÊ ÇÓÊíÑíæ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 1000 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
íæÌÏ
microSD ÍÊì 32 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE ÇÕÏÇÑ 10
HSPA 3.6/0.384 Mbps
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 2.0 ãÚ A2DP æ EDR
USB microUSB ÇÕÏÇÑ 2.0

3.15 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 2048 × 1536 ÈßÓá
íæÌÏ


SMS, MMS, Email, IM
WAP 2.0/xHTML, HTML
GPS íæÌÏ ãÚ ÏÚã æÙÇÆÝ A-GPS
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
íæÌÏ
ÑÕÇÕì × ÇÒÑÞ

< Li-Ion 1000 mAh
ÍÊì 336 Ó
ÍÊì 5 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
SNS integration
ãÔÛá MP4/H.263
Music ID recognition
ãÔÛá MP3/WAV/WMA

 

100 %


Pantech Laser P9050


Pantech S902

 

Pantech SKY Izar IM-A630K

 


RSS Feed: Pantech Laser P9050 (  )