Pantech Jest II


Pantech Jest II


Pantech Jest II

åÐÇ ÇáãæÏíá áÃÌá Verizon

(3G (UMTS/EVDO) - 2G (GSM/CDMA
Mini-SIM
ÇßÊæÈÑ 2011

94 × 66 × 15 ãã
116 ÌÑÇã
áæÍÉ ãÝÇÊíÍ ßÇãáÉ ÇáÍÑæÝ

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
320 × 240 ÈßÓá - 2.4 ÈæÕÉ

MP3, Polyphonic ãÚ æÌæÏ Vibration
íæÌÏ
3.5 íæÌÏ 2.5 ãã

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 1000 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
íæÌÏ
microSD ÍÊì 32 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS íæÌÏ
EDGE áÇ íæÌÏ
EV-DO Rev.0, 153.2 Kbps
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 3.0 ãÚ A2DP
USB microUSB

2.0 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 1600 × 1200 ÈßÓá
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS, Email, IM
WAP 2.0/xHTML, HTML
GPS íæÌÏ æ VZ Navigator
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
ÇÓæÏ

< Li-Ion 950 mAh
ÍÊì 322 Ó
ÍÊì 4 Ó æ 54 Ï

ãÊäÈÆ äÕì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
SNS integration
ãÔÛá MP4/H.263
ÇæÇãÑ ÕæÊíå - ÇÊÕÇá ÕæÊì
ãÔÛá +MP3/WAV/WMA/eAAC

 

100 %


Pantech Jest II


Pantech Link II

 

Pantech Breakout

 


RSS Feed: Pantech Jest II (  )