Palm Treo 680


Palm Treo 680


Palm Treo 680


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇßÊæÈÑ 2006

111.8 × 58.4 × 20.3 ãã
157 ÌÑÇã
áæÍÉ ãÝÇÊíÍ ßÇãáÉ ÇáÍÑæÝ
ÚÕÇ ÊÍßã ÎãÇÓíÉ ÇáÇÊÌÇåÇÊ

ÔÇÔÉ TFT resistive ÊÚãá ÈÇááãÓ - 65 ÇáÝ áæä
320 × 320 ÈßÓá - 2.5 ÈæÕå

Polyphonic ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

64 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
MMC/SD ÍÊì 4 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE ÇÕÏÇÑ 10
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 1.2 ãÚ A2DP
Infrared íæÌÏ
USB íæÌÏ

0.3 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 640 × 480 ÈßÓá (VGA)
CIF
áÇ íæÌÏ


Palm OS 5.4.9
Intel PXA270 312 MHz
SMS, MMS, Email
(WAP 2.0 / HTML (Blazer 4.5
GPS áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
Graphite, Crimson, Arctic, Copper

< Li-Ion
ÍÊì 300 Ó
ÍÊì 4 Ó

ãÔÛá MP3
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÚÇáÌ ãÓÊäÏÇÊ (Word, Excel, PowerPoint, PDF)

 

100 %


Palm Treo 680


Palm Treo 750

 

Palm Treo 750v

 


RSS Feed: Palm Treo 680 (  )