Palm Treo 650


Palm Treo 650


Palm Treo 650


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáÇÎíÑ ãä 2004

113 × 59 × 23 ãã
178 ÌÑÇã
áæÍÉ ãÝÇÊíÍ ßÇãáÉ ÇáÍÑæÝ
ÚÕÇ ÊÍßã ÎãÇÓíÉ ÇáÇÊÌÇåÇÊ

ÔÇÔÉ TFT resistive ÊÚãá ÈÇááãÓ - 65 ÇáÝ áæä
320 × 320 ÈßÓá - 2.4 ÈæÕå - 44 × 44 ãã

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ
ÇãßÇäíÉ ÊÎÕíÕ äÛãÇÊ

23 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
MMC/SDIO/SD ÍÊì 2 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE ÇÕÏÇÑ 10
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
Infrared íæÌÏ
USB íæÌÏ

0.3 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 640 × 480 ÈßÓá (VGA)
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


Palm OS v5.4
Intel PXA270 312 MHz
SMS, MMS, Email
HTML
GPS áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ

< Li-Ion
ÍÊì 300 Ó
ÍÊì 6 Ó

ãäÙã ãæÇÚíÏ
ÊæÞíÊ ÚÇáãì
Çáå ÍÇÓÈÉ ãÊÞÏãÉ

 

100 %


Palm Treo 650


Palm Treo 750v

 

Palm Treo 600

 


RSS Feed: Palm Treo 650 (  )