Palm Treo 600


Palm Treo 600


Palm Treo 600


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáÇÎíÑ ãä 2003

112 × 60 × 22 ãã
168 ÌÑÇã
áæÍÉ ãÝÇÊíÍ ßÇãáÉ ÇáÍÑæÝ
ÚÕÇ ÊÍßã ÎãÇÓíÉ ÇáÇÊÌÇåÇÊ

ÔÇÔÉ CSTN resistive ÊÚãá ÈÇááãÓ - 4096 áæä
160 × 160 ÈßÓá - 2.5 ÈæÕå

Polyphonic ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ
ÇãßÇäíÉ ÊÎÕíÕ äÛãÇÊ

32 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
MMC/SD ÍÊì 2 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS íæÌÏ
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
Infrared íæÌÏ
USB íæÌÏ

0.3 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 640 × 480 ÈßÓá (VGA)
áÇ íæÌÏ


Palm OS v5.2.1H
Chipset TI OMAP 1510
CPU 144 MHz ARM925T
SMS, MMS, Email
(HTML (Blazer
GPS áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
Silver, Carbon

< Li-Ion
ÍÊì 240 Ó
ÍÊì 6 Ó

ãäÙã ãæÇÚíÏ
Çáå ÍÇÓÈÉ ãÊÞÏãÉ
Handsfree ear-bud headset included

 

100 %


Palm Treo 600


Palm Treo 650

 

Palm Treo 270

 


RSS Feed: Palm Treo 600 (  )