Palm Treo 500v


Palm Treo 500v


Palm Treo 500v


(3G (UMTS) - 2G (GSM
Mini-SIM
ÓÈÊãÈÑ 2007

110 × 61.5 × 16.5 ãã
120 ÌÑÇã
áæÍÉ ãÝÇÊíÍ ßÇãáÉ ÇáÍÑæÝ
ÚÕÇ ÊÍßã ÎãÇÓíÉ ÇáÇÊÌÇåÇÊ

ÔÇÔÉ TFT Ü 65 ÇáÝ áæä
320 × 240 ÈßÓá - 2.4 ÈæÕå

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

150 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
microSD

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
384 ßíáæ ÈÇíÊ / ËÇäíå
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 2.0 ãÚ A2DP
USB miniUSB

2 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1600 × 1200 ÈßÓá
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


Microsoft Windows Mobile 6.0 Standard Edition
CPU 32-bit Intel XScale PXA270 312 MHz
SMS, MMS, Email
(WAP 2.0 / HTML (PocketIE
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
ÇÓæÏ - ÇÈíÖ

< Li-Ion 1200 mAh
ÍÊì 240 Ó
ÍÊì 4 Ó æ 30 Ï

ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá WMV/MP4
ÊØÈíÞÇÊ Pocket Office
ãÔÛá MP3/AAC/AAC+/WMA/OGG/AMR

 

100 %


Palm Treo 500v


Palm Centro

 

Palm Treo 750

 


RSS Feed: Palm Treo 500v (  )