O2 XDA Nova


O2 XDA Nova


O2 XDA Nova


(2G (GSM
Mini-SIM
íæäíæ 2007

100 × 58 × 14 ãã
120 ÌÑÇã
ÚÕÇ ÊÍßã ÎãÇÓíÉ ÇáÇÊÌÇåÇÊ
TouchFLO finger swipe navigation

ÔÇÔÉ TFT resistive ÊÚãá ÈÇááãÓ - 65 ÇáÝ áæä
240 × 320 ÈßÓá - 2.8 ÈæÕå
ÇáÊÚÑÝ Úáì ÎØ ÇáíÏ

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

128 ãíÌÇ ÑÇã - 256 ãíÌÇ Ñæã
microSD ÍÊì 1 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE íæÌÏ
Wi-Fi 802.11b/g
ÇÕÏÇÑ 2.0
USB miniUSB

2 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1600 × 1200 ÈßÓá
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional
Chipset TI OMAP 850
CPU 200 MHz ARM926EJ-S
SMS, MMS, Email, Instant Messaging
(WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
Soft Black, Wasabi Green

< Li-Ion
ÍÊì 200 Ó
ÍÊì 3 Ó æ 30 Ï

ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá MP3/AAC
ÊØÈíÞÇÊ Pocket Office

 

100 %


O2 XDA Nova


O2 Cocoon

 

O2 XDA Argon

 


RSS Feed: O2 XDA Nova (  )