O2 XDA Flame


O2 XDA Flame


O2 XDA Flame


(3G (UMTS) - 2G (GSM
Mini-SIM
ÝÈÑÇíÑ 2007

126 × 74 × 17.5 ãã
190 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT resistive ÊÚãá ÈÇááãÓ - 256 ÇáÝ áæä
480 × 640 ÈßÓá - 3.6 ÈæÕå
ÇáÊÚÑÝ Úáì ÎØ ÇáíÏ

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

128 ãíÌÇ ÑÇã - 2 ÌíÌÇ Ñæã
microSD

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
384 ßíáæ ÈÇíÊ / ËÇäíå
Wi-Fi 802.11b/g
ÇÕÏÇÑ 2.0
Infrared íæÌÏ
USB miniUSB æ USB host

2 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1600 × 1200 ÈßÓá
Auto Focus , LED Flash
íæÌÏ
VGA
ãÚ ÇãßÇäíÉ ÇÌÑÇÁ ãßÇáãÇÊ ÝíÏíæ


Microsoft Windows Mobile 5.0 PocketPC
Intel XScale PXA 270 520 MHz
SMS, MMS, Email, Instant Messaging
(WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
FM ÇÓÊÑíæ ãÚ RDS
ÝÖì

< Li-Po 1620 mAh
ÍÊì 200 Ó
ÍÊì 6 Ó

ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá MP3/AAC
ÊØÈíÞÇÊ Pocket Office
ãÎÑÌ TV out ( ÇãßÇäíÉ ÊæÕíáå Úáì ÇáÊáÝÇÒ )

 

100 %


O2 XDA Flame


O2 XDA Terra

 

O2 XDA Atom Life

 


RSS Feed: O2 XDA Flame (  )