Nokia Asha 205


Nokia Asha 205


Nokia Asha 205

åÐÇ ÇáãæÏíá ãÚÑæÝ ÈÇÓã Nokia Asha 2050 Ýì ÇáÕíä
ãÊÇÍ ãäå ÇÕÏÇÑ Nokia Asha 205 Dual Sim RM-862 ÎØíä

(2G (GSM
Mini-SIM ÎØíä (ÇÎÊíÇÑì)
äæÝãÈÑ 2012

112.8 × 61.1 × 13 ãã
94 ÌÑÇã
ÒÑÇÑ ÎÇÑÌì ááÝíÓ Èæß
áæÍÉ ãÝÇÊíÍ ßÇãáÉ ÇáÍÑæÝ

ÔÇÔÉ TFT Ü 65 ÇáÝ áæä
320 × 240 ÈßÓá - 2.4 ÈæÕÉ

MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration
íæÌÏ
3.5 íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 1000 ÇÓã
íæÌÏ
64 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
microSD ÍÊì 32 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS ÍÊì 85.6 ßíáæ ÈÇíÊ/ËÇäíå
EDGE ÍÊì 236.8 ßíáæ ÈÇíÊ/ËÇäíå
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 2.1 ãÚ EDR
USB áÇ íæÌÏ

0.3 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 640 × 480 ÈßÓá (VGA)
QCIF@10fps
áÇ íæÌÏ


SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM
WAP 2.0/xHTML, HTML, Adobe Flash Lite
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
FM ÇÓÊíÑíæ ãÚ RDS æÇãßÇäíÉ ÊÓÌíá FM
íæÌÏ
Cyan, Magenta, Orange, Pink, White

< (Li-Ion 1020 mAh (BL-5C
ÍÊì 891 Ó
ÍÊì 11 Ó
ÍÊì 31 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
SNS integration
ãÔÛá MP4/H.263/WMV
ãÔÛá MP3/WAV/WMA/AAC

 

100 %


Nokia Asha 205


Nokia 206

 

Nokia 109

 


RSS Feed: Nokia Asha 205 (  )