Neonode N1


Neonode N1


Neonode N1


(2G (GSM
Mini-SIM
ÚÇã 2003

88 × 52 × 21 ãã
86 ÌÑÇã
ÚÕÇ ÊÍßã ÑÈÇÚíÉ ÇáÇÊÌÇåÇÊ

ÔÇÔÉ TFT Ü 65 ÇáÝ áæä
176 × 220 ÈßÓá - 2.2 ÈæÕå - 35 × 44 ãã

Monophonic
íæÌÏ ãÚ ÓãÇÚÇÊ ÇÓÊíÑíæ
3.5 áÇ íæÌÏ
ÓãÇÚÇÊ ÑÃÓ ÇÓÊÑíæ Stereo headset

ÚÏÏ ÛíÑ ãÍÏæÏ áÊÎÒíä ÇáÇÓãÇÁ
16 ãíÌÇ ÑÇã
MMC/SD ÍÊì 1 ÌíÌÇ ÈÇíÊ æíÍÊæì Úáì ßÇÑÊ 64 ãíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS íæÌÏ
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
Infrared íæÌÏ
USB ÇÕÏÇÑ 2.0 æ USB host

0.3 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 640 × 480 ÈßÓá (VGA)
QCIF
áÇ íæÌÏ


Microsoft Windows CE.NET
SMS, MMS, Email
(WAP 2.0/xHTML, HTML (IE 5.5
GPS áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ

< Li-Ion 1100 mAh
ÍÊì 250 Ó
ÍÊì 3 Ó

Win MediaPlayer 7.x
Music player/recorder
TV remote control function

 

100 %


Neonode N1


Neonode N1m

 

 


RSS Feed: Neonode N1 (  )