Mitsubishi M342i


Mitsubishi M342i


Mitsubishi M342i


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáÃæá ãä 2004

107 × 47 × 19 ãã
99 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
128 × 160 ÈßÓá

Polyphonic, SP midi, MFI (i-mode), Midi, i-melody, AMR ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íæÌÏ
ÇÎÑ 10 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 10 æÇÑÏÉ - 10 áã íÑÏ ÚáíåÇ
5 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
áÇ íæÌÏ

GPRS ÇÕÏÇÑ 8
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
Infrared íæÌÏ

0.3 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 640 × 480 ÈßÓá (VGA)
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS, Email
iMode
GPS áÇ íæÌÏ
DoJa ÇÕÏÇÑ 1.5
áÇ íæÌÏ
2 ÇáÚÇÈ ãÚ ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÇáÚÇÈ

< Li-Ion
ÍÊì 380 Ó
ÍÊì 5 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá áæÌæåÇÊ

 

100 %


Mitsubishi M342i


Mitsubishi M750

 

Mitsubishi M720

 


RSS Feed: Mitsubishi M342i (  )